មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា AUPP ទំនើបថ្មីបំផុតបើកឱ្យដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា AUPP (AUPP Technology Center) ដ៏ទំនើប ថ្មីបំផុត ដែលមានចក្ខុវិស័យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឈានមុខគេផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា បានបើកសម្ភោធជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។

Comments Off on មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា AUPP ទំនើបថ្មីបំផុតបើកឱ្យដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជា